Fair Play bij C.C.

Het bestuur van Tennis- en padelvereniging C.C. is van mening dat ongewenst of niet integer gedrag niet past binnen de tennis- en padelsport. Om deze reden gelden bij onze vereniging dan ook onderstaande regels. Met elkaar, sporters, trainers, bezoekers, kunnen we zorgen voor een veilig sportklimaat. Met elkaar wordt een omgeving geschept en behouden waarin een veilig sportklimaat gewaarborgd wordt en ook zo wordt ervaren. Iedereen draagt hieraan actief bij.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen hieraan zijn steentje kan bijdragen maar het in de praktijk soms lastig kan zijn te handelen bij  grensoverschrijdend gedrag zijn er binnen de vereniging 2 VCP’s (vertrouwenscontactpersonen) bij wie je terecht kunt om in vertrouwen hierover te praten.

Iedere functionaris van de vereniging die uit hoofde van zijn rol in  aanraking komt met kwetsbare leden binnen de vereniging heeft een VOG waarbij C.C. zorgt voor het kosteloos kunnen aanvragen van een VOG door de vrijwilliger.

Iedereen kent de (spel)regels en de geldende reglementen, en handelt naar letter en geest van die regels. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn kant van de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.

Iedereen gedraagt zich respectvol; zoals hij zelf door ieder ander zou willen worden behandeld. Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van afkomst, seksualiteit, religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of in welke andere vorm dan ook. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Iedereen kent en erkent de basisbehoeften van anderen en zichzelf: het recht op privacy, veiligheid, het behoud van menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit. Iedereen staat er open voor wanneer iemand anders zijn behoeften formuleert.

Iedereen houdt rekening met kwetsbare mensen en groepen.

Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.

Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

Iedere  bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende manier van gedrag of handelen is onacceptabel.

Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Ga zorgvuldig om met informatie, zeker wanneer die potentieel gevoelige zaken betreft en mensen kan beschadigen.

Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

Iedereen behandelt ieder ander als gelijkwaardig. Verschil in hiërarchische positie en macht wordt onderkend en niet misbruikt.

Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Iedereen spant zich ervoor in om tijdig duidelijke afspraken te maken en houdt zich aan deze afspraken. Luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Maak geen misbruik van een machtspositie.

Spreek anderen op een rustige en niet oordelende manier aan op ongewenst gedrag.

 

Indien men geconfronteerd wordt met misdragingen kan er contact met een VertrouwensContactPersoon (VCP) van C.C. worden opgenomen. Indien het gaat om een ernstig incident is de VCP verplicht om in overleg te gaan met het bestuur van C.C. waarna het aan het bestuur is om te bepalen of er een melding bij het NOCNSF moet plaatsvinden (voor de rol, functie en contactgegevens van de VCP en over hoe omgegaan wordt met meldingen: kijk bij FairPlay/VCP op de website)