Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  “C.C.”

 

Vastgesteld 3 april 2023


Rechten en verplichtingen van de leden


Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich te houden aan het op het park geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en - schoenen te dragen.


Artikel 2.

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, inschrijvingskosten , vrijwilligersbijdrage of andere verschuldigde bedragen te voldoen binnen 30 dagen na oplegging, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur zal aan de leden die niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

 

Artikel 3.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen. Op verzoek kan een bestuursvergadering bijgewoond worden.

 

Bestuursvergaderingen


Artikel 4.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

2. Een bestuursvergadering is geldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.


Artikel 5.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

 

 

Algemene vergaderingen

 

Artikel 6.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 10 seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 7.

1. De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat ten minste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door ten minste tien leden schriftelijk bij de daartoe aangewezen persoon is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

2. In het najaar  wordt een algemene ledenvergadering gehouden ter vaststelling van de begroting en de contributies voor het volgende jaar. Indien de aanpassing van de contributies de index consumentenprijzen plus de aanpassingen van de KNLTB-bijdragen niet te boven gaan, is het bestuur bevoegd de nieuwe contributies vast te stellen.


Artikel 8.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door ten minste vier andere leden.

 

Commissies


Artikel 9

1. De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

2. De voorzitters van alle commissies vertegenwoordigen hun commissie ten opzichte van het bestuur en zijn tegenover het bestuur verantwoordelijk ten aanzien van alle commissie-activiteiten. Zij zijn gerechtigd de bestuursvergaderingen –na een daartoe gedaan verzoek aan de voorzitter of diens plaatsvervanger- bij te wonen om de commissie-aangelegenheden te bespreken of verantwoording af te leggen.


Artikel 10.

De kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de statuten, bestaat uit minimaal twee leden, verkozen door de ALV. Leden van deze commissie hebben zitting voor de duur van één jaar. Een zelfde persoon zal slechts driemaal achtereen in de commissie zitting kunnen hebben.


Artikel 11

Door de algemene vergadering wordt, voor de overeengekomen duur een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

 

Artikel 12

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:    

het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
       

 

Besluitvorming

 

Artikel 14

Indien een aan de orde gesteld voorstel geen stemming behoeft van de stemgerechtigde leden, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

 

Artikel 15

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andersoortige anonieme (digitale) stemmingstool.

Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet

aangenomen.

 

 

Artikel 16

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.


Bestuur
 

Artikel 17

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden waarbij de zittingsduur 4 jaar is. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergaderingen één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 18

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 19

Het bedrag als bedoeld in artikel 12, lid 6  der Statuten, wordt gesteld op 10 % van de totaal begrote inkomsten van het betreffende jaar. Bij uitzonderlijke situaties/calamiteiten mag dit bedrag overschreden worden.

 

Verplichtingen van het bestuur


Artikel 20

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.        namen en adressen van de in artikel 5 lid 1 van de statuten bedoelde personen;

b.        presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.        de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan    het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

 

 

Straffen

 Artikel 21

De in de statuten genoemde tuchtrechtelijke boete kan worden opgelegd tot een maximum bedrag van 250 euro.

 

Artikel 22

De in de statuten genoemde schorsing kan worden opgelegd voor een maximum duur van 6 maanden.

 

Introductie 

Artikel 23.

Introductie op de banen van een niet-lid is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Men dient vooraf en tegen betaling de naam en het mail adres van de introducee op te geven.

Ieder lid kan maximaal 5 keer per jaar een niet-lid introduceren.

In een jaar kan 1 en dezelfde introducee maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.

Het tarief en tijdsduur van spelen wordt vastgesteld door het bestuur.

Voor introductie van jeugd (tot 18 jaar) geldt een aangepast tarief.

Bij overtreding van dit artikel kan het bestuur een boete opleggen aan het lid dat het niet-lid heeft geïntroduceerd.


Aanmeldingsformulier


Artikel 24

Op het aanmeldingsformulier dat bij lid worden wordt ingevuld dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens (telefoonnummer). De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven.

 

De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.   

 

 

Slotbepalingen


Artikel 25

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

 

Artikel 26

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 27
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 3 april 2023