Baanreglement

 1. Het afschrijfbord geeft per baan aan of deze gereserveerd is voor senioren of junioren, voor training, of voor welke combinatie dan ook.
 2. Het gebruik van een baan zonder gebruik van het afhangbord, is onder alle omstandigheden verboden.
 3. Het afschrijven kan uitsluitend geschieden door het ophangen van een eigen ledenpas, alsmede de ledenpas van minimaal 1 medespeler.
 4. Men mag slechts afschrijven indien men op het tennispark aanwezig is en blijft tot de gereserveerde speeltijd is aangebroken.
 5. Het is absoluut verboden voor een ander af te schrijven, of andermans ledenpas te gebruiken voor zichzelf.
 6. Tijdens de competitie mogen competitiespelers gedurende deze weekeinden niet afschrijven.
 7. Degenen die les krijgen, mogen pas een baan gaan afschrijven na afloop van de lestijd.
 8. Indien men de ledenpas heeft gehangen op een niet voor zijn categorie (ochtendblad, junior, senior) bestemde baan, mogen anderen wèl op die plaats gerechtigden u te allen tijde van deze baan verwijderen.
 9. Na 19.00 uur op maandag t/m vrijdag mogen bezitters van een juniorledenpas niet afschrijven. Bij wijze van proef kunnen 16/17-jarigen ruimere speeltijden kopen. Leden met een seniorenpas mogen op woensdagmiddag niet afschrijven.
 10. In uitzonderingsgevallen kan de T.C. besluiten aan een junior ruimere speelrechten toe te kennen.
 11. Dagleden mogen alleen spelen van maandag- t/m vrijdag tot 19.00 uur en woensdag tot 12.00 uur. Indien er voldoende plek is, mogen ze wel meedoen aan recreatieactiviteiten in het weekend.
 12. De speeltijd voor spelers, die dubbelen is 45 minuten, voor spelers, die singelen of met zijn drieën spelen is dit 30 minuten.
 13. Een eenmaal ingestelde tijd en/of indeling mag niet meer veranderd worden, wanneer men de baan is opgegaan of wanneer de ingestelde tijd reeds is ingegaan. 
 14. Single-spelers zijn niet verplicht tijdens de hun als single-speeltijd afgeschreven periode dubbelspelers op hun baan toe te laten; dit is een geheel vrijwillige zaak.
 15. Na afloop van uw speeltijd dient u direct te stoppen met spelen; game uitspelen is dus NIET toegestaan. Tenzij de groundsman anders aangeeft, dient u na afloop van uw speeltijd de baan te slepen.
 16. Om zoekraken of misbruik te voorkomen dient men bij het verlaten van het park de eigen ledenpas weer mee te nemen.
 17. N.B. Wanneer u uw eigen pasje onverhoopt kwijt bent geraakt, kan bij de ledenadministratie een nieuwe worden aangevraagd. Dit kost 7 Euro. De levertijd van een nieuwe ledenpas (welke wij bij de KNLTB dienen te bestellen) bedraagt enkele weken, tussentijds is deelname aan wedstrijden niet mogelijk.
 18. Voor het kopen van een speciaal pasje voor introducés, dient u zich tot de pachter te wenden (Introductie is pas mogelijk na de competitie).
 19. Voor introducés gelden dezelfde rechten t.a.v. de baanindeling als voor degenen door wie geïntroduceerd wordt.
 20. Op feestdagen geldt de normale indeling voor die dag; een feestdag wordt dus NIET als een zondag beschouwd. Wel is het mogelijk dat wanneer op die dag een speciaal evenement georganiseerd wordt (toernooi, o.i.d.), de baanindeling wordt aangepast.
 21. Het bestuur heeft het recht banen te reserveren door middel van het afhangbord.
 22. Het onderhoudsbedrijf heeft het recht u te verzoeken met onmiddellijke ingang de baan te verlaten, indien deze gesproeid moet worden, of indien dit voor onderhouds-werkzaamheden noodzakelijk is. U heeft dan GEEN recht op compensatie van speeltijd.
 23. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit systeem kan slechts optimaal functioneren indien ieder lid zich stipt aan de spelregels houdt. Wij rekenen erop, dat ieder lid deze regeling sportief zal opvolgen.