Nieuws

Algemene Ledenvergadering 23 november

Vanwege de Corona zal deze vergadering in 3 stappen plaatsvinden: 1. op maandag 26 oktober 20.00 uur een 1e informatie avond over padel; 2. op maandag 9 november 20.00 uur een 2e informatie avond en 3. op maandag 23 november 20.00 uur de besluitvormende A.L.V.

Alle avonden zullen digitaal plaatsvinden via "online-alv". Daarom is vooraf aanmelden via dit formulier noodzakelijk (zodat wij u een link kunnen sturen). Ook kunt u via de secretaris voorafgaande aan alle vergaderingen uw vragen mailen (dit heeft zelfs de voorkeur), zodat wij die zoveel mogelijk vooraf kunnen beantwoorden.

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
 2. Formele vaststelling notulen ALV 9 december 2019 en Jaarverslag 2019.
 3. Huldiging jubilarissen
 4. Krediet en aanleg 2 padelbanen
 5. Obligatielening 2021
 6. Vaststelling Begroting 2021
  1. Budget jubileumcommissie 100 jarig bestaan
 7. Verenigingsbeleid / Vooruitblik 2021
 8. (Her) Benoemingen bestuurs- en commissieleden
  1. Formalisering aftreden Maarten Hooikaas en benoeming Nick Blokker
  2. Benoeming Jos den Hartigh (als secretaris).
  3. Kascommissie 2020
 9. Rondvraag en sluiting

« Terug

» Nieuws archief